۲۹ دی ۱۳۹۵

کمک های غیرنقدی

خیرین و حامیان موسسه گلستان علی امکان یاری رسانی در زمینه کمک های غیر نقدی به بیماران تحت پوشش را به موسسه خواهند داشت. نیکوکاران در صورت کمک رسانی در مواردی مانند: مواد غذایی، پوشاک، مواد بهداشتی و شوینده، نوشت افزار با دفتر موسسه ارتباط برقرار نمایند.

پاسخ دهید